Monocle

Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN/ VERKOOPSVOORWAARDEN van Vandenbalck BV, met maatschappelijke zetel te Leuven, Bondgenotenlaan 50A en met KBO nummer BE 0474 103 237 

1 . Behoudens schriftelijke afwijking, zullen huidige algemene voorwaarden van toepassing zijn op alle verkopen, verrichtingen en prestaties van Vandenbalck BV.

Dit houdt tevens in dat huidige algemene voorwaarden steeds voorrang genieten, in die zin dat de klant zich nooit op de stilzwijgende aanvaarding in hoofde van Vandenbalck BV van zijn algemene voorwaarden kan beroepen, op welk  document deze algemene voorwaarden ook zijn opgenomen.

2. Alle offerten zijn vrijblijvend. 

De aanbiedingen van Vandenbalck BV vervallen indien ze niet binnen de 30 kalenderdagen na de offertedatum door de klant zijn aanvaard, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.  

Een bestelling moet uitdrukkelijk en schriftelijk door Vandenbalck BV aanvaard zijn vooraleer Vandenbalck BV hierdoor gebonden zal zijn. 

3. Alle prijzen zijn inclusief 21 % BTW.

4. Alle aankopen zijn bij afhaling in de winkel onmiddellijk contant betaalbaar.

5. Geschiedt de betaling evenwel via overschrijving, dan dient de verkoopfactuur voldaan te zijn binnen 7 werkdagen na factuurdatum.

Laattijdige betalingen geven van rechtswege, automatisch en zonder dat een expliciete ingebrekestelling is vereist, aanleiding tot het aanrekenen van nalatigheidsinteresten aan de wettelijke intrestvoet per begonnen maand vanaf de vervaldag.

Ook de klant is gerechtigd deze sanctie te vorderen indien Vandenbalck BV, na een laatste termijn van 15 kalenderdagen te hebben gekregen via een ingebrekestelling op welke drager dan ook,  haar verplichtingen op toerekenbare wijze niet zou nakomen.

6. Bij een weigering van levering of bij het niet-afhalen van de aangekochte, aangepaste of herstelde goederen zal, na verzending van een ingebrekestelling op welke drager dan ook, waarin een bijkomende uitvoeringstermijn van 15 kalenderdagen zal worden toegekend, een schadevergoeding verschuldigd zijn van 12% op de totale prijs, en dit met een minimum van 75,00 euro en een maximum van 2.500,000 euro. Deze vergoeding stemt overeen met de kosten die Vandenbalck BV redelijkerwijze zal moeten dragen om haar contractuele rechten te kunnen laten gelden.  

Ook de klant is gerechtigd deze sanctie te vorderen indien Vandenbalck BV, na een laatste termijn van 15 kalenderdagen te hebben gekregen via een ingebrekestelling op welke drager dan ook,  haar verplichtingen op toerekenbare wijze niet zou nakomen.

7. Het factuurbedrag of het resterende deel daarvan is onmiddellijk en zonder ingebrekestelling opeisbaar indien : 

 a. Eén overeengekomen betalingstermijn niet werd nageleefd
 b. de klant in staat van faillissement, vereffening of ontbinding is geraakt, er een collectieve schuldenregeling werd aangevraagd of er een gerechtelijke reorganisatie werd aangevraagd.

8. Bij niet-betaling op de vervaldag van één factuur en/of in het geval de facturen opeisbaar zijn geworden conform 7. van de algemene voorwaarden, behoudt Vandenbalck BV zich het recht voor om alle lopende bestellingen van goederen, alle herstellingen en/of alle nazichten van de desbetreffende goederen op te schorten. 

Tevens is Vandenbalck BV in dit geval gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst en na voorafgaande ingebrekestelling op welke drager dan ook, waarin een laatste uitvoeringstermijn van 15 dagen wordt toegekend, de desbetreffende overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten.  

In dit geval is de klant tevens aan Vandenbalck BV een vergoeding verschuldigd die overeenstemt met de opgelopen schade en die redelijkerwijze op ten minste 15% van de overeengekomen prijs zonder taksen wordt begroot.  

Ook de klant is gerechtigd deze sanctie te vorderen indien Vandenbalck BV, na een laatste termijn van 15 kalenderdagen te hebben gekregen via een ingebrekestelling op welke drager dan ook,  haar verplichtingen op toerekenbare wijze niet zou nakomen.

Bovendien zal een betaald voorschot in dit geval, maar ook in alle andere gevallen van verbreking ten laste van de klant, in ieder geval verworven en behouden blijven, ten titel van schadeloosstelling, en zal dit voorschot verrekend worden met de schadeloosstelling waarop Vandenbalck BV krachtens deze algemene voorwaarden recht heeft. 

9. Vandenbalck BV is steeds gerechtigd om alle sommen van welke aard ook, die de klant verschuldigd is, te compenseren met de sommen, van welke aard ook, die zij desgevallend aan de klant verschuldigd is.

10. Ieder protest van een factuur van Vandenbalck BV dient gemotiveerd per aangetekend schrijven te gebeuren, en dit binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum. Zo niet, wordt de factuur aanzien als aanvaard zonder voorbehoud. 

11. Vandenbalck BV maakt louter een inschatting omtrent de te verwachte leverings- of uitvoeringsdatum. Deze datum is geenszins zaligmakend, noch een resultaatsverbintenis.

Voor leveringen of uitvoering van bepaalde goederen en diensten is Vandenbalck BV afhankelijk van andere leveranciers.  Indien een leverings- of uitvoeringstermijn niet kan worden nagekomen door een vertraging bij één van haar eigen leveranciers, geldt dit als een geval van overmacht, waarvoor Vandenbalck BV geenszins aansprakelijk kan worden gesteld.

Indien Vandenbalck BV wegens deze overmacht haar prestaties niet binnen een verantwoorde en redelijke termijn kan leveren, wordt er geval per geval in onderling overleg met de klant bekeken welke oplossing er kan worden aangeboden.  Een financiële compensatie ten voordele van de klant behoort in geen geval tot de mogelijke opties.

12. Na levering van de verkochte goederen kan Vandenbalck BV in geen geval nog aansprakelijk gesteld worden voor zichtbare gebreken.  Gebreken die hadden moeten worden ontdekt door een normaal onderzoek van de verkochte goederen bij de levering ervan, dienen hierbij als zichtbaar gekwalificeerd te worden.  Vanaf het ogenblik dat de klant de verkochte goederen zonder voorbehoud in ontvangst heeft genomen, heeft hij deze aanvaard.  

13. De klant dient te allen tijde de aangekochte goederen te gebruiken als een goede huisvader en alle onderhoudsvoorschriften correct na te leven. Dit houdt onder meer in dat de klant geen gebruik mag maken van bijtende of agressieve producten die het montuur of de glazen ernstig kunnen beschadigen.

14. Vandenbalck BV is jegens de klant enkel aansprakelijk voor een verborgen gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf de levering van deze goederen.

De klant verbindt er zich toe Vandenbalck BV  schriftelijk op de hoogte te brengen van een gebrek aan overeenstemming binnen de 7 kalenderdagen vanaf de dag waarop de klant het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld of redelijkerwijze had kunnen vaststellen. 

Indien het gebrek zich manifesteert binnen een termijn van  6 maanden vanaf de levering van het goed, dan geldt een vermoeden dat dit gebrek bestond op het tijdstip van levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het gebrek aan overeenstemming.

Indien de garantietermijn deze van de wettelijke garantie overschrijdt, is de garantie van Vandenbalck BV ten opzichte van haar klant steeds en in ieder geval beperkt tot de duurtijd en de omvang van de garantie die door de fabrikant, producent of invoerder wordt gegeven.  Eventuele uitgebreidere commerciële garanties verstrekt door de fabrikant, producent of invoerder verbinden enkel deze personen en kunnen bijgevolg niet tegen Vandenbalck bvba worden ingeroepen, noch kan de klant zich op basis hiervan tegen Vandenbalck BV richten.

De waarborg zal evenwel nooit dekken :

  • De normale slijtage
  • Alle gebreken te wijten aan het abnormaal of foutief gebruik van de aangekochte goederen
  • Alle gebreken te wijten aan een onvoldoende of slecht onderhoud door de klant
  • De indirecte schade of gevolgschade, met inbegrip van alle kosten en eventuele schade te wijten aan het (tijdelijk) niet kunnen gebruiken van de goederen
  • Schade ten gevolge van een opzettelijke fout of nalatigheid van een eigenaar en/of de gebruiker van de aangekochte goederen
  • De herstelling die reeds is uitgevoerd voordat Vandenbalck bvba ervan op de hoogte is gebracht
  • Schade ten gevolge van een diefstal, vandalisme, ongeval ..

15. Vandenbalck BV geeft 90 dagen gewenningsgarantie bij de aankoop van multifocale en/of degressieve glazen, en dit onder de volgende voorwaarden:

Éénmalige omruiling voor een ander type glas binnen de 90 dagen vanaf de datum van de aankoopfactuur
Vervanging van multifocale glazen door  twee paar unifocale glazen (ver en nabij) of een paar unifocale glazen (ver) en paar degressieve glazen of door 1 paar bifocale glazen of door 1 paar multifocale glazen van een ander type, wel steeds af te nemen bij dezelfde glasleverancier waarbij de  oorspronkelijke multifocale glazen aangekocht werden
Is er een prijsverschil tegenover het oorspronkelijk totaalbedrag, dan is terugbetaling van het verschil vanwege Vandenbalck bvba niet mogelijk.  Een eventueel supplement dient steeds door de klant betaald te worden.
De oorspronkelijke multifocale glazen moeten ter vervanging teruggegeven worden aan Vandenbalck BV
Bij de keuze van een extra paar glazen (voor ver, nabij of tussenzicht) bestaat er geen mogelijkheid om gratis een nieuw montuur te verkrijgen.  
De klant verbindt zich er toe om een nieuw extra montuur te kopen zodat de extra glazen kunnen ingeslepen worden. Evenwel kunnen de glazen  door Vandenbalck bvba eveneens gratis ingeslepen worden in een bestaand montuur van de klant.

16. De klant zal steeds het nodige doen om de schade aan de aangekochte goederen niet te verergeren. 

De werken die onder hogervermelde waarborg vallen, zullen steeds dienen uitgevoerd te worden in de winkels: Vandenbalck Eyecare, Vandenbalck Eyewear of Monocle Eyewear. 

17. Alle door Vandenbalck BV geleverde prestaties inzake oogmetingen, aanpassen van contactlenzen en inslijpen van glazen in de brillen maken in hoofde van Vandenbalck BV inspanningsverbintenissen uit.  Een eventuele aansprakelijkheid in dit verband zal beoordeeld worden op basis van de zorgvuldigheidsnorm.

Behouden wettelijke bepalingen van openbare orde of dwingend recht, behoudens opzettelijke fout of grove schuld in hoofde van Vandenbalck BV of in hoofde van haar aangestelden of lasthebbers en onverminderd andersluidende bepalingen in deze voorwaarden, is elke aansprakelijkheid van Vandenbalck BV in het kader van de uitvoering van de overeenkomst voor alle directe en indirecte schade en voor schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.

De klant is gehouden Vandenbalck BV te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Vandenbalck BV ein deze algemene voorwaarden in verhouding tot de klant is uitgesloten. 

18. Alle geleverde goederen, materialen en onderdelen blijven steeds volledig eigendom van Vandenbalck BV, en dit tot op het moment van de integrale betaling van de factuur.  De klant zal de goederen, materialen en onderdelen met zorg behandelen en ze niet verder verkopen, afstaan, in pand geven, uitlenen, buiten het grondgebied van België brengen, of er anders over beschikken totdat de prijs met eventuele bijkomende kosten volledig is vereffend.  De risico’s voor toevallig verlies of tenietgaan van de goederen, materialen of onderdelen zijn echter vanaf de levering ten laste van de klant.

19. Bij annulering van een bestelling, dient de annulering schriftelijk te worden ingediend binnen 24u na het plaatsten van de bestelling. Na de periode van 24u is annulering niet meer mogelijk en wordt de bestelling verwerkt zoals gepland. 

20. Vanwege de op maat gemaakt aard van brillen en zonnebrillen, is het retourneren van deze artikelen niet mogelijk. In geval van productiefouten of defecten, dient de klant binnen 7 dagen na ontvangt contact op te nemen met de klantenservice voor een oplossing, zoals reparatie of vervanging. 

21. Bij annulering van de bestelling binnen geldige periode of in geval van geretourneerde (defecte/ online) artikelen, wordt geen geld teruggegeven. In plaats van een terugbetaling ontvangt de klant een waardebon ter waarde van het aankoopbedrag. De waardebon is geldig voor een periode van 12 maanden vanaf de datum van uitgifte en kan worden gebruikt voor toekomstige aankopen in één van onze winkels. 

22. Voor omruiling van bril of zonnebril heeft u een wettelijke herroepingstermijn van 14 kalenderdagen. De termijn gaat in op de dag na de levering van het goed. De terugzending van bril/ zonnebril aangekocht via de webshop, dient u onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag van ontvangst terug te zenden of te overhandigen. De directe kosten van terugzenden van de bril/ zonnebril komen voor uw rekening. 

23. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de bril/zonnebril, die het gevolg zijn van het gebruik (krassen, defect,...) van de goederen. 

24. Overige bepalingen: deze voorwaarden zijn van toepassing naast de algemene voorwaarden en verkoopsvoorwaarden. Door een bestelling te plaatsen, gaat de klant akkoord met deze annulerings-en retourvoorwaarden. 

25. Op eventuele geschillen zal het Belgische recht steeds van toepassing zijn.

Alle betwistingen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken waaronder de maatschappelijke zetel van Vandenbalck BV ressorteert.

Vandenbalck BV behoudt zich evenwel het recht voor afstand te doen van deze bevoegdheidsclausule. 

 

Openingstijden


Maandag
Gesloten

Dinsdag t/m zaterdag
10.00 uur - 18.00 uur